Διαδικασία Επιλογής Υποψηφίου

Το Τμήμα σε ημερομηνίες που ορίζονται από την Συνέλευση προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος η οποία δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Στην πρόσκληση αναφέρονται οι προϋποθέσεις εισαγωγής, κατηγορίες πτυχιούχων και αριθμός εισακτέων, τρόπος εισαγωγής, κριτήρια επιλογής, κ.λπ., οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.
Με βάση τα θεσπισθέντα κριτήρια, η Επιτροπή Επιλογής καταρτίζει αρχικά έναν πλήρη κατάλογο όσων έχουν υποβάλει αίτηση, απορρίπτει τους υποψηφίους που δεν πληρούν τα ελάχιστα τυπικά κριτήρια σύμφωνα με τον ν. 4485/2018, καλεί σε συνέντευξη τους υποψηφίους, ιεραρχεί βαθμολογικά τους υποψηφίους και εισηγείται την τελική επιλογή. Στη συνέχεια, καταρτίζει τον τελικό Πίνακα Αξιολόγησης των υποψηφίων και τον καταθέτει προς έγκριση στη Συνέλευση. Ο τελικός Πίνακας Κατάταξης εγκρίνεται και επικυρώνεται από τη Συνέλευση και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. ή του Τμήματος. Η εισαγωγή των υποψηφίων γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας και μέχρι την κάλυψη του ανώτατου αριθμού των 20 φοιτητών ανά έτος. Σε περίπτωση ισοβαθμίας των υποψηφίων, τα κριτήρια επιλογής, κατά φθίνουσα αξιολογική κλίμακα, είναι: (α) τεκμηριωμένο επιστημονικό έργο συναφές με το περιεχόμενο του Π.Μ.Σ. (β) συνάφεια του βασικού πτυχίου με το περιεχόμενο του Π.Μ.Σ. και (γ) συναφής επαγγελματική εμπειρία. Μετά το πέρας της αξιολόγησης καταρτίζεται πίνακας που περιλαμβάνει τους υποψήφιους με βάση τη σειρά κατάταξης.
Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλλουν και προπτυχιακοί φοιτητές εφόσον έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τα 7/8 του προγράμματος σπουδών το οποίο παρακολουθούν. Στους υποψήφιους αυτούς μπορεί να προσφερθεί θέση στο πρόγραμμα εφόσον πληρούν τα λοιπά κριτήρια επιλογής, υπό την αίρεση ότι η περάτωση σπουδών τους θα ολοκληρωθεί έως και την προθεσμία υποβολής αιτήσεων εγγραφής στο Π.Μ.Σ. Εφόσον η περάτωση σπουδών δεν ολοκληρωθεί στο διάστημα αυτό, η εν λόγω θέση προσφέρεται στον επόμενο κατά σειρά υποψήφιο ή επιλαχών.

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι ενημερώνονται από τη Γραμματεία και καλούνται να εγγράφουν με αίτησή τους στο Π.Μ.Σ. εντός δέκα (10) ημερών προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση άρνησης εγγραφής, μετά την παραπάνω προθεσμία, καλείται ο πρώτος, ο δεύτερος κ.ο.κ. επιλαχών.