Διαδικασία επιλογής υποψηφίου

Οι φάκελοι υποψηφιότητας των ενδιαφερομένων, οι οποίοι περιλαμβάνουν τις αιτήσεις και τα σχετιζόμενα δικαιολογητικά, υποβάλλονται εντός των προθεσμιών που ορίζονται στην αντίστοιχη προκήρυξη.

Η διαδικασία επιλογής έχει ως εξής:

 1. Η γραμματεία του Π.Μ.Σ. καταρτίζει αρχικά έναν πλήρη κατάλογο όσων έχουν υποβάλει αίτηση υποψηφιότητας.
 2. Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής Υποψηφίων Μεταπτυχιακών:
  • Απορρίπτει τους υποψηφίους που δεν έχουν υποβάλει πλήρη φάκελο ή που δεν πληρούν τα κριτήρια επιλογής.
  • Καλεί σε συνέντευξη τους υποψηφίους.
  • Ιεραρχεί βαθμολογικά τους υποψηφίους και καταρτίζει προσωρινό πίνακα επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριπτέων υποψηφίων, που αναρτάται στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.
 3. Οι υποψήφιοι εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών μπορούν να υποβάλουν ένσταση επί των αποτελεσμάτων. Η ένσταση κατατίθεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη γραμματεία του Π.Μ.Σ..
 4. Η Συνέλευση του Τμήματος εξετάζει τις ενστάσεις και σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Κανονισμό λειτουργίας του Π.Μ.Σ καταρτίζει τον τελικό πίνακα επιλογής, που περιλαμβάνει τους εισακτέους, τους επιλαχόντες και τους απορριπτέους υποψήφιους. Ο τελικός πίνακας επιλογής και ο κατάλογος απορριπτέων υποψηφίων εγκρίνεται και επικυρώνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος και αναρτάται σύμφωνα με τις διατάξεις περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. και του Τμήματος.
  Οι ισοβαθμήσαντες με τον τελευταίο επιλεγέντα υποψήφιο γίνονται δεκτοί σε ποσοστό όχι μεγαλύτερο του 10% του ανώτατου αριθμού εισακτέων. Αν υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι από αυτό το ποσοστό (10%) με τον ίδιο συνολικό αριθμό μορίων, τότε για την κατάρτιση της τελικής κατάταξης λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός του διπλώματος ή πτυχίου. Αν και σε αυτή την περίπτωση προκύψει ισοβαθμία, τότε λαμβάνονται υπόψη κατά προτεραιότητα τα εξής κριτήρια επιλογής:
  1. Δημοσιεύσεις και συγγραφική δραστηριότητα
  2. Επίδοση στην Πτυχιακή/Διπλωματική Εργασία
  3. Ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.
  4. Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών
  5. Πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
  6. Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών

Εάν και πάλι προκύψει ισοβαθμία γίνεται κλήρωση μεταξύ των τελευταίων ισοβαθμούντων ώστε να προκύψουν οι ισοβαθμήσαντες που θα γίνουν δεκτοί στο Π.Μ.Σ. σε ποσοστό 10% του ανώτατου αριθμού εισακτέων.