Όργανα Διοίκησης

Τα αρμόδια όργανα διοίκησης του ΠΜΣ, σύμφωνα με το άρθρο 31 Ν. 4485/2017, είναι:

 1. Η Σύγκλητος του Ιδρύματος
 2. Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος
 3. Η Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
  Πρόεδρος Τμήματος Σπηλιόπουλος Ιωακείμ, Αναπληρωτής Καθηγητής
 4. Η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ
  Σπηλιόπουλος Ιωακείμ, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος
  Καπόλος Ιωάννης, Καθηγητής
  Παπαδέλλη Μαρίνα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
  Φαρμάκης Λάμπρος, Επίκουρος Καθηγητής
  Ρεκούμη Κωνσταντίνα, Λέκτορας Εφαρμογών
 5. Ο Διευθυντής του ΠΜΣ
  Σπηλιόπουλος Ιωακείμ, Αναπληρωτής Καθηγητής
  Αναπληρωτής Διευθυντής Παπαδέλλη Μαρίνα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια