Όργανα Διοίκησης

Τα αρμόδια όργανα διοίκησης του ΠΜΣ, σύμφωνα με το άρθρο ν.4957/2022 (Α΄141), είναι:

 1. Η Σύγκλητος του Ιδρύματος
 2. Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος
 3. Η Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
  Πρόεδρος Τμήματος Σπηλιόπουλος Ιωακείμ, Καθηγητής
 4. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.
  Σπηλιόπουλος Ιωακείμ, Καθηγητής
 5. Η Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ.
  Σπηλιόπουλος Ιωακείμ, Καθηγητής, Πρόεδρος
  Καπόλος Ιωάννης, Καθηγητής
  Παπαδέλλη Μαρίνα,  Καθηγήτρια
  Φαρμάκης Λάμπρος, Επίκουρος Καθηγητής
  Ρεκούμη Κωνσταντίνα, Λέκτορας