Πρόγραμμα Σπουδών 2023-2024

Το σύνολο των Πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση ΜΔΕ ανέρχεται σε ενενήντα (90). Τα μαθήματα του ΠΜΣ είναι εξαμηνιαία. Για τη λήψη του ΜΔΕ οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα κατά τα δύο εξάμηνα (Α’ και Β’ εξάμηνο) και να εκπονήσουν επιτυχώς διπλωματική εργασία κατά το Γ΄εξάμηνο.Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ανά εξάμηνο ως εξής:

Γ' Εξάμηνο

ΚωδικόςΤίτλος Μαθήματος
Χαρακτηρισμός
ECTS
ΕΤΤ31
Διπλωματική Εργασία
Υποχρεωτικό
30